Het Boek Met Jouw Verhaal
Het Boek Met Jouw Verhaal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 8 juni 2022

1. Definities

a) Het Boek Met Jouw Verhaal: Het Boek Met Jouw Verhaal is een onderdeel van Letters van Lieke, een Nederlandse onderneming, en biedt een webapplicatie (hetboekmetjouwverhaal.nl ) waarmee mensen een persoonlijk herinneringsboek kunnen maken en bestellen.  De productie wordt aangestuurd vanuit Nederland en er kan wereldwijd worden bezorgd.

b) Boek: een bij Het Boek Met Jouw Verhaal gemaakte digitale of papieren publicatie die bestaat uit een bundeling tekst en eventueel foto’s  en die voorzien is van een kaft (cover)

c) Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op Het Boek Met Jouw Verhaal met het doel om een boek te maken.

d) Maker: de Klant. 

e) Koper: de Klant.

f) Registratie of Aanmelding: de handeling waarbij de Klant zich akkoord verklaart met de onderhavige voorwaarden en zich door opgave van zijn persoonsgegevens bij Het Boek Met Jouw Verhaal bekend maakt middels een daartoe bestemd formulier op de website van Het Boek Met Jouw Verhaal.

g) Editor: de webomgeving waarin de Klant/Maker, na te zijn ingelogd, gedurende de ontwerpfase zijn Boek kan ontwerpen of het ontwerp kan bewerken.

h) Betaling: de situatie waarin Het Boek Met Jouw Verhaal een door de Klant verschuldigd bedrag op de bankrekening bijgeschreven heeft gekregen.

2. Wat maakt Het Boek Met Jouw Verhaal?

a) Op de website van Het Boek Met Jouw Verhaal kan de Klant, na zich geregistreerd, en daarvoor betaald te hebben een digitaal ontwerp voor een Boek maken en daarmee het productieproces voor het maken van het boek starten. Dit is een afgesloten omgeving waar naast de Klant niemand toegang toe heeft. 

b) Als het Boek naar mening van de Klant gereed is, kan hij deze in fysieke vorm bestellen. De digitale versie van het Boek is direct beschikbaar. 

3. Wat is Het Boek Met Jouw Verhaal?

a) Het Boek Met Jouw Verhaal is de handelsnaam van een dienst van Letters van Lieke, ingeschreven in Nederland bij de Kvk onder nummer 69135460.

b) Het Boek Met Jouw Verhaal is bereikbaar via de rubriek “Contact” op de website van Het Boek Met Jouw Verhaal, per mail via het mailadres [email protected], dan wel per post op het adres: Van Bijnkershoeklaan 123, 3527XC Utrecht, Nederland.

3. Waarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

a) Deze algemene voorwaarden zijn vanaf het moment van registratie of bestelling van toepassing op ieder gebruik, en alle bestellingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de door Het Boek Met Jouw Verhaal geleverde diensten en producten.

b) Eventuele andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten, tenzij dat nadrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst is bepaald. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

d) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard:

i. zullen de overeenkomst en de algemene voorwaarden, met inachtneming van de uitspraak, zoveel mogelijk worden uitgelegd naar de strekking van deze algemene voorwaarden

ii. zal de ongeldigheid niet verder strekken dan bij gerechtelijke uitspraak nadrukkelijk bepaald. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen in dat geval onverkort van kracht blijven.

e) Alle rechten en aanspraken die op grond van deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten voor Het Boek Met Jouw Verhaal gelden, gelden evenzeer voor door Het Boek Met Jouw Verhaal ingeschakelde tussen- of hulppersonen.

f) Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar via de website van Het Boek Met Jouw Verhaal.

g) Het Boek Met Jouw Verhaal behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

5. Hoe werkt Het Boek Met Jouw Verhaal?

a) Ontwerpfase

Nadat de Klant zich heeft geregistreerd via de website van Het Boek Met Jouw Verhaal en de betaling heeft voldaan, kan hij een Boek aanmaken. Dit houdt in feite in dat hij gebruik kan maken van de functionaliteiten van Het Boek Met Jouw Verhaal in de Editor om een Boek te ontwerpen, compleet met teksten, foto’s en een gepersonaliseerde kaft. 

 

b) Duur ontwerpfase

De datum, genoemd in de bevestigingsmail, geldt als de startdatum voor de ontwerpfase van het Boek. Vanaf dan is het account en het Boek toegankelijk. 

d) Bewaarfase en -termijn

het Boek blijft gedurende een standaardtermijn van één jaar na de aanmaakdatum van het account bewaard op de servers van Het Boek Met Jouw Verhaal en toegankelijk voor de Klant. De klant kan de bewaartermijn zelf verlengen of verkorten.

e) Bestelfase

De Klant of de Koper wordt per email op de hoogte gebracht dat de bestelling is doorgestuurd naar de drukker. De Klant of Koper kan via de eigen account de bestelling inzien. Hij krijgt bericht op het moment dat de bestelling is verzonden.

6. Respect voor rechten van anderen

a) Het Boek Met Jouw Verhaal neemt in principe slechts minimaal kennis van de door de Klant of Maker gebruikte tekst, foto’s of afbeeldingen voor zover dat nodig is in het kader van het geautomatiseerde productieproces.

b) De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Boek, in de breedste zin van het woord, ligt nadrukkelijk bij de Klant/Maker.

c) De Klant  staat ervoor in dat door het gebruik van foto’s en teksten geen recht van anderen – waaronder rechten van intellectuele eigendom als bijvoorbeeld auteursrecht, portretrecht, een naburig recht en octrooirecht – wordt geschonden en vrijwaart Het Boek Met Jouw Verhaal van aanspraken met betrekking tot de schending van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

d) De Klant heeft de juridische en morele verplichting om ervoor te zorgen dat de inhoud van zijn Boek niet onrechtmatig, kwetsend, discriminerend of aanstootgevend is of kan zijn en vrijwaart Het Boek Met Jouw Verhaal van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die daarmee samenhangt. Als zodanig wordt in ieder geval beschouwd inhoud die naar het oordeel van Het Boek Met Jouw Verhaal aangemerkt moet worden als pornografisch, haatzaaiend, extremistisch, lasterlijk, beledigend of discriminerend.

e) De Klant geeft Het Boek Met Jouw Verhaal het recht de in het Boek aangeleverde data en beelden te gebruiken voor de productie van het Boek. Alleen indien en voor zover de Klant daartoe toestemming heeft gegeven, heeft Het Boek Met Jouw Verhaal het recht om data, beelden en/of het volledige Boek in de Editor aan derden te laten zien.

7. Voorbehoud onrechtmatige/aanstootgevende content

a) Het Boek Met Jouw Verhaal behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij bevoegde autoriteiten aangifte te doen of melding te maken van inhoud waarvan het gebruik mogelijk strafbaar is.

b) Het Boek Met Jouw Verhaal behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om inhoud die naar zijn mening niet voldoet aan de eisen gesteld in het vorige artikel te weigeren. Als dit zich voordoet, zal Het Boek Met Jouw Verhaal de Klant hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen, op de hoogte brengen en wordt de verdere verwerking van de bestelling gestaakt zonder enige aanspraak van de Klant op enige schadevergoeding of restitutie van de betaalde prijs.

8. Aansprakelijkheid

a) Indien content die bestemd is voor een Boek en/of die (al) gebruikt is voor een Boek, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of beschadigd raakt, is Het Boek Met Jouw Verhaal niet aansprakelijk.

b) Onverminderd het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, is de aansprakelijkheid van Het Boek Met Jouw Verhaal – behoudens opzet of grove nalatigheid van Het Boek Met Jouw Verhaal en zijn medewerkers – beperkt tot:

i. Schade als gevolg van verwijtbare fouten van Het Boek Met Jouw Verhaal en zijn medewerkers.

ii. De prijs die door de Klant of Koper is betaald.

c) De Klant is aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade die Het Boek Met Jouw Verhaal lijdt als gevolg van de inhoud (in de breedste zin des woords) van een door de Klant en/of Maker ontworpen Boek.

9. Gegevens en auteursrecht van de Klant en/of Makers

a) In het kader van de registratie van de Klant/Maker/Koper krijgt Het Boek Met Jouw Verhaal de beschikking over een aantal gegevens, zoals naam-, adres- en emailadresgegevens. Het Boek Met Jouw Verhaal gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering en uitvoering van de door Het Boek Met Jouw Verhaal aangeboden diensten en producten, daaronder begrepen zogeheten serviceberichten waarin Klanten worden geïnformeerd over voor hen belangrijke zaken.

b) Enkel met nadrukkelijke toestemming van de Klant, Makers en/of Kopers worden hun registratie- en opdrachtgegevens voor andere doeleinden gebruikt, met dien verstande dat in het kader van de bestel- en verzendservice of de bestel- en verzendservice+ wel een overzicht van de bestellingen aan Klant kan worden verstrekt door Het Boek Met Jouw Verhaal. 

c) Het Boek Met Jouw Verhaal verkrijgt geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op het Boek en de inhoud daarvan, ongeacht het stadium van ontwikkeling of productie van het Boek.

d) Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten van de Klant en/of Maker leidt niet tot rechten of aanspraken van hen jegens Het Boek Met Jouw Verhaal op door Het Boek Met Jouw Verhaal in het kader van de overeenkomst gegenereerde bestanden, behoudens voor zover nadrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en/of de overeenkomst.

e) De Klant kan onder andere bij zijn registratie aangeven of hij per e-mail een nieuwsbrief wil ontvangen van Het Boek Met Jouw Verhaal. De Klant zich ook weer afmelden voor deze service.

10. Bestelfase

a) Wanneer het ontwerp van het Boek naar mening van de Klant gereed is, kan hij een bestelling plaatsen.

b) Het Boek is in fysieke vorm te bestellen in een door Het Boek Met Jouw Verhaal bepaalde uitvoering.

c) Het Boek is uitgevoerd als bestand in PDF-formaat in 72 DPI. Deze kan direct vanuit het account gedownloaded worden.

d) De bestelling vindt altijd plaats tegen de op dat moment geldende (algemene) voorwaarden. 

g) Zodra het bestelproces voltooid is:

i. kan de Klant niet meer afzien van de bestelling.

ii. ziet de Klant direct een bevestiging van de bestelling.

h) Het Boek Met Jouw Verhaal behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die strijdig zijn met hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit zo spoedig mogelijk onder vermelding van de reden aan de Klant medegedeeld.

11. Betaling

a) Betaling gebeurt op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

b) Betaling kan als volgt plaatsvinden: met creditcard (Mastercard, Visa), Betaling direct en online, met iDeal, met Paypal.

c) Als datum van Betaling geldt de datum waarop Het Boek Met Jouw Verhaal het geld op de bankrekening heeft ontvangen (creditering).

d) De Klant geeft Het Boek Met Jouw Verhaal toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om Betaling te laten plaatsvinden op de door de Klant gekozen Betalingswijze.

e) Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Het Boek Met Jouw Verhaal als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (Betalings-)verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de Klant.

g) Verrekening van vorderingen is slechts mogelijk voor zover zulks nadrukkelijk door Het Boek Met Jouw Verhaal is toegestaan.

12. Prijzen

a) De prijzen op de website zijn vermeld in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW, en inclusief verzendkosten – tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

b) Indien een bestelling wordt geleverd aan een Klant buiten de EU, wordt 0% btw in rekening gebracht. Eventuele importheffingen (douane) gaan buiten Het Boek Met Jouw Verhaal om en deze dient de Klant zelf te voldoen.

c) Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten en /of overige kosten via de website gecommuniceerd.

d) Het Boek Met Jouw Verhaal kan niet gehouden worden aan prijsopgaven die het gevolg zijn van kennelijke (type)fouten.